Region Norrbotten har en återkommande problematik med arbetsmiljöproblem i regionens olika verksamheter. Det behövs ett övergripande ansvar för arbetsmiljön där olika aktörer samverkar för att komma till rätta med problematiken och för att verka för en gynnsam arbetsmiljö för samtliga regionens medarbetare. En arbetsmiljögrupp kan bestå av skyddsombud, verksamhets- och enhetschefer och arbetsmiljömässiga konsultbolag som exempelvis Previa. En arbetsmiljögrupp kan på ett professionellt sätt stötta de verksamheter som befinner sig i ett problematiskt arbetsmiljömässigt läge och komma med konkreta förbättrings- och förändringsåtgärder för att medarbetarna skall trivas i regionens regi. Detta leder förhoppningsvis till minskade sjukskrivningstal och medarbetaravhopp och gör regionen åter till en attraktiv arbetsgivare.

Sverigedemokraterna föreslår därför att region Norrbotten skall;

-Undersöka möjligheterna att skyndsamt införa en arbetsmiljögrupp i regionen.

Marianne Sandström, Lage Hortlund, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström, Kristina Karlsson

Sverigedemokraterna, Regionfullmäktige, 2022-06-22